1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Kulturminner i Nes

Nes kommune ligger nordøst i Akershus. Den grenser mot Eidsvoll i nord, Ullensaker i vest og Sørum og Aurskog-Høland i sør, og i øst til Hedmark fylke. Nes er 636 km² og består i den nordøstlige og sørøstlige delen av skogkledde områder med en del elver og vann, særlig i sørøst. De dyrkete områdene strekker seg over den vestlige delen av kommunen.

I Nes er dett gravminner fra jernalderen som dominerer blant kulturminnene. Det finnes også flere eksempler på bosetningsspor og kullgroper, samt enkelte fangstanlegg. Flere gårdsnavn i kommunen forteller om førrkristen religion. Det kan være gudenavn som Frøy og Ull, eller religøse steder som hov eller horg. På Horgen gård har vært et kultsted i jernalderen. På gården ligger det en rekke gravhauger fra perioden. På gårdene Hvam og Tomter er det registert en rekke gravfelt fra jernalderen. På Hvam er det dessuten funnet bosetningsspor fra jernalder, samt spor etter kullutvinning fra jernalder-middelalder. Nes kirkeruin er restene etter en steinkirke bygd ca. 1100. Kirken ligger vakkert til mellom Vorma og Glomma. Udenes er et middelalderkirkested. På gården er det også en gravhaug fra jernalder og det er funnet flere gjenstandsfunn fra steinalder.

Funnefoss er en av de større fossene i Glomma, og fossen har vært utnyttet til sagbruk og mølledrift helt tilbake til 1600-tallet.

I Nes blir det jevnlig foretatt arkeologiske registeringer.Kommuen har et høyt antall fornminner, og potensialet for å finne flere under registrering må anses som høyt. Hvert år foretas det arkeologiske registreringer og/eller utgravninger i Nes som bidrar til å øke kunnskapen om forhistorien i kommunen.

Under finner du artikler som viser arkeologiske registreringene med funn de siste årene i Nes. Det er også artikler om noen utvalgte kulturminner i kommunen.

 

Nydyrking Fenstad

Publisert 05.09.2016 kl.09:35 / Sist endret: 05.09.2016 kl.10:15

I forbindelse med nydyrking på Fenstad nordre sommeren 2014, ble tre gravhauger omdefinert til kullmiler

Nydyrking Fundi

Publisert 02.09.2016 kl.14:27 / Sist endret: 02.09.2016 kl.14:46

I forbindelse med nydyrking på Fundi ble det foretatt arkeologisk registrering som avdekket fire kulturminnelokaliteter.

Nydyrking på Aurstad vestre

Publisert 02.09.2016 kl.09:46 / Sist endret: 02.09.2016 kl.10:00

I forbindelse med søknad om nydyrking av områder på Aurstad vestre, ble det i juli 2015 funnet rester av en eldre hustuft.

Bjørknessjøen

Publisert 01.07.2016 kl.10:08 / Sist endret: 01.07.2016 kl.10:39

Etter innlevering av flint fra privatperson ble det i oktober 2012 dokumentert en steinalderlokalitet ved Bjørknessjøen.

E16 Nybakk - Slomarka

Publisert 30.06.2016 kl.11:50 / Sist endret: 30.06.2016 kl.13:56

I perioden 2012-2014 ble det funnet over 50 nye kulturminnelokaliteter i Nes og Ullensaker i forbindelse med regulering til ny E16.

Rakeieveien høyspentlinje

Publisert 22.06.2016 kl.13:58 / Sist endret: 23.06.2016 kl.09:25

I forbindelse med ombygging av høyspentlinje langs Rakeieveien ble det i august 2015 foretatt arkeologiske forundersøkelser som avdekket spor fra jernalder til nyere tid.

Fenstad Nordre

Publisert 03.03.2015 kl.13:58 / Sist endret: 11.02.2016 kl.13:08

På gården Nordre Fenstad i Nes ble det i mai - juni 2014 funnet et kullmileanlegg fra middelalder og et veifar fra moderne tid.

Kloakksanering i Nes

Publisert 03.03.2015 kl.13:57 / Sist endret: 11.02.2016 kl.13:49

Høsten 2011 ble store deler av Nes kommune registrert i forbindelse med prosjektet «Opprydding i avløp i spredt bebyggelse». Resultatet ble funn av 39 nye kulturminnelokaliteter.

Hvamsvegen

Publisert 03.03.2015 kl.13:57 / Sist endret: 11.02.2016 kl.13:23

På gården Berg Østre i Nes ble det i oktober 2013 gravd ut en kokegropslokalitet med dateringer til førromersk jernalder.

Fenstad nordre

Publisert 03.03.2015 kl.13:57 / Sist endret: 11.02.2016 kl.13:34

I september 2013 ble det gravd ut en kokegrop fra romersk jernalder på Fenstad nordre i Nes i forbindelse med en utvidet arkeologisk registrering.