1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Kulturminner i Hurdal

Hurdal kommune ligger helt nord i Akershus og grenser i nordvest og sørvest til Oppland fylke og i øst mot Eidsvoll kommune. Hurdal er rundt 284 km² stort og består stort sett av høye skogkledde åser med mange vassdrag, vann og myrer innimellom. De dyrkede områdene ligger langs Hurdalsjøen og strekker seg i et dalføre i nord-nordvestlig retning mot grensen til Oppland.

I Hurdal er det kjent ca. 120 faste fornminner. Av disse dominerer fangstgroper, som blant annet finnes i åsen ved Hurdal kirke. Ved Hurdal kirke er det registrert en rekke fornminner, blant annet i form av gravminner og fangstgroper. Gravhaugene ved Skredderbakken ligger strategisk på en høyde ved Hurdalssjøen og har vært godt synlige fra langt hold i sin tid. Det er også funnet en del løse fornminner i Hurdal. Blant dem økser fra steinalderen, som skafthullsøksen funnet ved Bjørnstad, men det er også funnet pilespisser og en øks fra jernalder. Av nyere tids kulturminner kan nevnes Hurdal Glassverk. Bakgrunnen for oppføringen av Hurdal Glassverk må søkes i Christian VI planer fra 1739 om å gjøre Norge til et velstående land. Det ble i denne sammenhengen anlagt en rekke fabrikker for tilvirkning av tjære, olje, jern, og ikke minst glass. Det har vært lite arkeologisk aktivitet i Hurdal kommune. Dette er i hovedsak begrunnet av lite utbyggingspress i kommunen. Det har imidlertid vært flere arkeologiske undersøkelser ved Hurdalssjøen og Hurdal kirke, som har bidratt med en rekke spennende funn. Under finner du et utvalg av de arkeologiske registreringene og utgravningene som har funnet sted i Hurdal de siste årene og andre artikler om kulturminner.

Hurdal skisenter

Publisert 06.09.2016 kl.13:40 / Sist endret: 06.09.2016 kl.14:09

I forbindelse med utvidelse av Hurdal skisenter på Aaalgaard, ble det i juni 2015 foretatt arkeologisk registrering som avdekket rydningsspor fra nyere tid.

Kullgroper på Sibilrud

Publisert 04.07.2016 kl.09:35 / Sist endret: 04.07.2016 kl.09:50

Etter henvendelse fra en privatperson ble det registrert to kullgroper på Sibilrud høsten 2012.

Hurdal Sentrum

Publisert 20.06.2016 kl.10:12 / Sist endret: 20.06.2016 kl.12:25

På vårparten 2015 ble det foreatt arkeologisk registrering i forbindelse med regulering av Hurdal sentrum som avdekket funn fra bronsealder og opp til nyere tid.

Skrukkelia høyspentlinje

Publisert 03.03.2015 kl.13:57 / Sist endret: 10.02.2016 kl.14:26

I november 2013 ble det funnet spor etter dyrkning i forbindelse med arkeologiske forundersøkelser langs to høyspentlinjer i Skrukkelia i Hurdal kommune.

Kloakksanering i Hurdal 2012

Publisert 03.03.2015 kl.13:56 / Sist endret: 10.02.2016 kl.14:33

I forbindelse med kloakksanering i Hurdal i 2012, ble det funnet syv nye automatisk fredete kulturminner fra bronsealder til middelalder.

Bruhaug

Publisert 03.03.2015 kl.13:55 / Sist endret: 10.02.2016 kl.14:45

Sommeren 2012 ble det funnet bosetningsspor i form av en kokegrop fra eldre jernalder på Bruhaug.

Hurdal Glassverk (1755 - 1895)

Publisert 03.03.2015 kl.13:51 / Sist endret: 04.01.2016 kl.13:05

Bakgrunnen for oppføringen av Hurdal Glassverk må søkes i planene til Christian VI fra 1739 om å gjøre Norge til et velstående land. Det ble i denne sammenhengen anlagt en rekke fabrikker for tilvirkning av tjære, olje, jern, og ikke minst glass.

Jernalderkult ved Hurdal kirke

Publisert 03.03.2015 kl.13:47 / Sist endret: 04.01.2016 kl.13:52

I 1999 ble det foretatt arkeologiske utgravninger ved Hurdal kirke. Bakgrunnen var at man skulle utvide kirkegården og bygge nytt menighetshus. Utgravningene skulle vise seg å avdekke et område hvor man har drevet rituelle handlinger i ca. 2000 år.

Haraldvangen

Publisert 03.03.2015 kl.13:47 / Sist endret: 10.02.2016 kl.15:00

Ved Haraldvangen i Hurdal ble det på forsommeren 2009 registrert dyrkningsspor fra nyere tid.

Nymoen

Publisert 03.03.2015 kl.13:47 / Sist endret: 10.02.2016 kl.15:04

I forbindelse med regulering av Nymoen høsten 2007 ble det funnet spor etter vikingtidens kullproduksjon.