1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Kulturminner i Gjerdrum

Gjerdrum kommune er på ca 83 km². Landskapet er åpent og bølgende og er preget av jordbruk, skogbruk og fedrift. Mot vest ligger Romeriksåsen som dekker nesten en tredjedel av kommunens areal. Utenom sandjordsområdet i nord består omtrent all dyrkingsjord i bygda av leire. Morenejorda utgjør bare en liten del av jordlaget. De eldste gårdene ligger nord for Gjermåa på den lettdrevne sandholdige jorden ved Heni-Tori i vest og Torshov-Sandum i øst.

I Gjerdrum er det kjent i overkant av 50 fornminner i tillegg til en rekke løsfunn. Til sammen er det rundt 20 steder med gravminner fra bronsealderen og fram til jernalderen. Mange av løsfunnene skriver seg fra steinalder, som øksa fra Torshov, men det er også funn fra jernalder - slik som  bronsenøkkelen fra Flatby. Kommunen kan dessuten vise til en av de flotteste bronseøksene fra bronsealder som er funnet i Akershus. Bronseøksen er funnet på Åmot. På høydedraget som kalles Vardefjellet, Vardeåsen og Heksebergfjellet om hverandre, er det registrert flere gravrøyser som antagelig kan føres tilbake til bronsealderen. På gården Torshov er det til sammen registrert 16 gravhauger fra jernalderen. I Gjerdrum er viktige særhistoriske elva Gjermåa, gruvedrift og setervanger. Gjerdrum er en av kommunene i Akershus hvor det er foretatt relativt få registeringer. Bakgrunnen er et lavt utbyggingspress. De mange registrerte gravminnene fra jernalder og løsfunnene fra steinalder tilsier imidlertid at kommunen har stort potensiale for fornminner. Under finner du et utvalg av de arkeologiske registreringene og utgravningene som har funnet sted i Gjerdrum de siste årene og andre artikler om kulturminner.

 

Grindlykkja boligområde

Publisert 07.09.2016 kl.09:23 / Sist endret: 07.09.2016 kl.09:35

I forbindelse med regulering av Grindlykkja boligområde, ble det våren 2015 foretatt arkeologisk registrering som avdekket bosetningsspor fra jernalder på Kjærstad.

Størsrud

Publisert 27.06.2016 kl.09:52 / Sist endret: 27.06.2016 kl.11:25

I forbindelse med at Midtre Romerikes Avløpsselskap, MIRA, skulle ha en ny overføringsledning i Fet, Sørum og Gjerdrum, ble det i 2014 funnet to lokaliteter med kokegroper på Størsrud i Sørum.

Vannledning på Rustad

Publisert 03.03.2015 kl.13:58 / Sist endret: 10.02.2016 kl.13:25

I forbindelse med utskifting av vannledning på Rustad, ble det i oktober 2014 funnet to lokaliteter med bosetningsspor fra eldre jernalder.

Gistirabben

Publisert 03.03.2015 kl.13:57 / Sist endret: 10.02.2016 kl.13:39

I august 2013 ble det foretatt arkeologiske forundersøkelser på Gistirabben i Gjerdrum. Det ble funnet et steingjerde fra nyere tid.

Kloakksanering i Gjerdrum 2012

Publisert 03.03.2015 kl.13:56 / Sist endret: 10.02.2016 kl.13:48

Sommeren 2012 ble det foretatt arkeologiske forundersøkelser i Gjerdrum i forbindelse med kloakksanering. Ingen nye kulturminner ble funnet, men 12 kjente kulturminner ble dokumentert på nytt.

Ask sentrum

Publisert 03.03.2015 kl.13:56 / Sist endret: 10.02.2016 kl.13:51

I perioden oktober-november 2013 ble det foretatt arkeologiske forundersøkelser i forbindelse med reguleringsplan for Ask sentrum. Under registreringen ble det funnet tre lokaliteter med automatisk fredete kulturminner i form av kokegroper fra jernalderen.

Kjærstadsletta

Publisert 03.03.2015 kl.13:47 / Sist endret: 10.02.2016 kl.14:17

Høsten 2002 ble det i forbindelse med arkeologisk registreringsarbeid funnet et kokegropsfelt fra jernalder på Kjærstadsletta

Åmot

Publisert 03.03.2015 kl.13:47 / Sist endret: 11.12.2015 kl.12:10

På Åmot i Gjerdrum er det funnet en massiv bronseøks fra bronsealder. Mest sannsynelig har øksa vært brukt til seremonier.

Vardåsen

Publisert 03.03.2015 kl.13:44

Gravrøysene på Vardefjellet ligger langs et veifar som går nord-sør langs ryggen av fjellet. Gravminnene er fordelt på Gjerdrum, Sørum og Skedsmo kommuner.

Torshov

Publisert 03.03.2015 kl.13:44 / Sist endret: 11.12.2015 kl.13:02

Ved Torshov i Gjerdrum finner vi en ansamling av godt bevarte gravhauger fra jernalderen.