1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Kulturminner i Frogn

Frogn kommune ligger sør for Nesodden og grenser mot Oslofjorden i vest. Frogn er på ca 87 km² og består til stor del av dyrket mark som ligger i sand- og leirholdige hellinger, i senkningen mellom åser og koller. Landskapet stiger temmelig bratt opp fra sjøen og småkuperte åser strekker seg i nordøstlig og østlig retning fra Drøbak.

Kulturlandskapet langs moreneryggen ved Bjerke, Huseby og Froen i Frogn kommune har en av fylkets tetteste innslag av kulturminner fra steinalder, bronsealder, jernalder og middelalder. Hovedandelen av disse består av gravminnner og bosetningsspor fra bronsealder og jernalder.

Frogn kommune kan dessuten vise til flere helleristningslokaliteter, blant annet ligger Follos eneste figurristning på Skjellerud. Gravfeltene ved Bjerke og Huseby, samt gravhaugene ved Økern, er fornminner som godt illustrerer de typiske fornminnene i Frogn og som er såpass tilgjengelige at man kan god få en god forståelse av dem.

Det er i tillegg til de faste kulturminnene også gjort mange løsfunn fra steinalderen i Frogn. Blant dem finner vi mange praktfulle økser, som for eksempel nakkestykket av en buttnakket øks funnet ved nordre Dal, men også andre gjenstander som for eksempel en del av en kølle, funnet ved Digerud.

Av nyere tid kulturminner kan nevnes Oscarsborg festning i Drøbaksundet hvor man kan få en innføring i norsk forsvarshistorie fra 1640 og frem til i dag.

Frogn kommune er en av Akershuskommunene med størst potensiale for fornminner. Det er også en kommune der det skjer en del utbyggingsaktivitet, slik at det årlig blir foretatt en rekke arkeologiske registreringer som avdekker steinalderboplasser, gravminner og bosetningsspor fra bronsealder og jernalder. Under finner du et utvalg av de arkeologiske registreringene og utgravningene som har funnet sted i Frogn de siste årene og andre artikler om kulturminner i kommunen.

 

Rådyrbakken

Publisert 08.09.2016 kl.10:16 / Sist endret: 08.09.2016 kl.10:36

I forbindelse med oppføring av ny enebolig i Rådyrbakken, ble det i oktober 2014 funnet en steinalderboplass.

Gang- og sykkelvei Bakker bro-Ottarsrud

Publisert 07.09.2016 kl.14:10 / Sist endret: 07.09.2016 kl.14:28

I forbindelse med reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 76, Osloveien, mellom Bakker bro og Ottarsrud, ble det i 2014 foretatt arkeologisk registrering.

Odalen-Haveråsen

Publisert 07.09.2016 kl.12:24 / Sist endret: 07.09.2016 kl.13:02

I forbindelse med etablering av to riggområder tilknyttet nytt vann- og avløpsanlegg fra Odalen til Haveråsen, ble det i 2015 foretatt arkeologisk registrering på Ørud og Haver.

Kraftledning gjennom Frogn, Ås og Vestby

Publisert 09.06.2016 kl.14:36 / Sist endret: 10.06.2016 kl.12:01

Vår og sommer 2015 ble det foretatt arkeologisk registering langs kraftlinje mellom Dyrløkke i Frogn til Tegneby i Vestby. Den undersøkte traséen går gjennom et område rikt på eldre og nyere kulturminner.

Gang- og sykkelvei mellom Bakker bro - Ottarsrud

Publisert 03.06.2016 kl.12:59 / Sist endret: 07.09.2016 kl.14:40

I 2015 ble det foretatt en arkeologisk registrering i forbindelse med en utvidelse av den opprinnelige reguleringsplanen for gang- og sykkelvei lang Fylkesvei 76. Det ble funnet kokegroper fra jernalder.

Kolstad - Klommestein og Nordre Tverrvei

Publisert 03.03.2015 kl.13:59 / Sist endret: 08.02.2016 kl.14:57

I forbindelse med områderegulering for Kolstad - Klommestein og Nordre Tverrvei i Frogn, ble det høsten 2014 funnet tre steinalderlokaliteter og et nyere tids steingjerde.

Oslofjordforbindelsen - Riksvei 23

Publisert 03.03.2015 kl.13:56 / Sist endret: 09.02.2016 kl.13:36

I løpet av andre halvdel av 2013 ble det foretatt arkeologiske forundersøkelser i Frogn i forbindelse med Oslofjordforbindelsen.

Vann- og avløpsanlegg på Nordre Eikeberg hyttefelt

Publisert 03.03.2015 kl.13:56 / Sist endret: 07.06.2016 kl.08:33

Det ble funnet et flintfragment ved graving i forbindelse med etablering av vann- og avløpsanlegg på Nordre Eikeberg hyttefelt i november 2013.

Skanseveien

Publisert 03.03.2015 kl.13:55 / Sist endret: 08.02.2016 kl.15:46

Det ble funnet en rydningsrøys fra nyere tid i forbindelse med en byggesak i Skanseveien.

Trolldalen - Riksvei 152

Publisert 03.03.2015 kl.13:55 / Sist endret: 09.02.2016 kl.13:43

I forbindelse med arkeologisk registrering langs riksvei 152, ble det i 2009 funnet bosetningsspor fra eldre steinalder og opp til eldre jernalder.