1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Kulturminner i Fet

Fet kommune ligger omkring 2 mil øst for Oslo. Fet grenser i nordvest til Glomma og i sørvest til Øyeren. Kommunen er på rundt 168 km² og består av skogkledde åser langs hele østsiden, med mange vassdrag og myrer. Dyrket mark ligger i et belte langs vestsiden mot Glomma og Øyeren.

Størstedelen av de automatisk fredete kulturminnene i Fet består av gravhauger og gravrøyser. Blant annet illustrerer gravfeltet ved Ramstad godt den strategiske plasseringen av gravene på høyder. I Fet finner vi også en av de største gravhaugene i fylket: Ridderhaugen. Ved Sandungsnabben ved Øyeren ligger det i dag en flott gravrøys som høyst sannsynlig kan føres tilbake til bronsealderen. På gården Ramstad ligger det i dag et gravfelt med hele ni gravminner fra jernalderen.

Et annet kjent fornminne i Fet er klebersteinsbruddet i Piggåsen. Her kan man se spor av den omfattende klebersteinindustrien som skriver seg helt tilbake til vikingtid. Det er fremdeles tydelige avtrykk av gryter som er tatt ut og det er også hakkespor i steinbruddet.

I tillegg til de faste fornminnene i Fet, er det også gjort en del løsfunn. Blant disse finner vi mange fine økser fra steinalder, for eksempel en flintøks som er funnet ved nordre Svindal. Det er også en del løsfunn fra jernalder og her finner vi blant annet en spydspiss av jern som er funnet i nærheten av Ridderhaugen, og et økseblad av jern funnet på Teigen.

Det foretas arkeologiske forundersøkelser i Fet hvert år. Beliggenheten i forhold til Øyeren og Glomma har virket tiltrekkende på folk i alle tider, og de mange fornminnene som er registrert i kommunen vitner om at potensialet for å finne flere automatisk fredete kulturminner er stort. Blant de større undersøkelsene som er gjort i Fet kommune, er de arkeologiske registreringene ved Leikvin Golfpark. Under finner du et utvalg av de arkeologiske registreringene med funn som har funnet sted i Fet de siste årene, og andre artikler om utvalgte kulturminner i kommunen.

 

Hauger gård

Publisert 08.09.2016 kl.11:58 / Sist endret: 08.09.2016 kl.12:14

I forbindelse med regulering på Hauger gård ble det i mai 2015 funnet et bosetningsområde fra jernalder.

Størsrud

Publisert 27.06.2016 kl.09:52 / Sist endret: 27.06.2016 kl.11:25

I forbindelse med at Midtre Romerikes Avløpsselskap, MIRA, skulle ha en ny overføringsledning i Fet, Sørum og Gjerdrum, ble det i 2014 funnet to lokaliteter med kokegroper på Størsrud i Sørum.

Fetsund lenser

Publisert 03.03.2015 kl.13:51 / Sist endret: 27.05.2015 kl.13:17

Lensene ble anlagt i 1861 for å samle, sortere og videretransportere tømmer som ble fløtet i Glomma. Fløtinga opphørte så sent som i 1985.

Leikvin golf

Publisert 03.03.2015 kl.13:46 / Sist endret: 08.02.2016 kl.13:23

Høsten 2004 ble det foretatt arkeologiske forundersøkelser på Leikvin golfpark i Fet kommune. Det dukket da opp en rekke bosetningsspor som kunne føres tilbake til yngre steinalder og eldre jernalder.

Granåsen - fangstanlegg og kullgroper

Publisert 03.03.2015 kl.13:46 / Sist endret: 08.02.2016 kl.12:12

På Granåsen er det funnet et mulig fangstanlegg, samt kullgroper som kan føres tilbake til jernalderen.

Falla

Publisert 03.03.2015 kl.13:46 / Sist endret: 08.02.2016 kl.13:39

I mai 2007 ble det foretatt arkeologisk registrering ved Fallaveien i Fet kommune. Her ble det funnet bosetningsspor og en mulig grav fra jernalder.  

Gardervei

Publisert 03.03.2015 kl.13:46 / Sist endret: 05.02.2016 kl.14:37

Senhøsten 2008 ble det foretatt arkeologiske forundersøkelser i forbindelse med ny Gardervei.

Gang- og sykkelsti ved Løken nordre

Publisert 03.03.2015 kl.13:46 / Sist endret: 05.02.2016 kl.14:55

I forbindelse med regulering av ny gang- og sykkelsti langs Løkenveien i Fet kommune, ble det i mai 2009 funnet en rekke bosetningsspor fra yngre steinalder og opp til middelalder.

Fet Prestegård

Publisert 03.03.2015 kl.13:46 / Sist endret: 08.02.2016 kl.13:01

Våren 2009 ble det funnet bosetnings- og aktivitetsspor fra steinalder og opp til nyere tid på Fet Prestegård.

Leikvin Golfpark 2009

Publisert 03.03.2015 kl.13:46 / Sist endret: 08.02.2016 kl.12:30

I forbindelse med regulering av golfbanen på Løken nordre ble det høsten 2009 funnet en rekke bosetnings- og aktivitetsspor fra yngre steinalder og opp til moderne tid.