1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Kulturminner i Enebakk

Enebakk kommune ligger ca 2 mil sørøst for Oslo sentrum og grenser i øst mot Øyeren. Kommunen er omkring 23 km² stor og består for en stor del av skogkledde åser med et belte med dyrket mark langs kyststripen ut mot Øyeren. Det er mange elver og vassdrag over hele kommunen.

De er registrert en rekke gravrøyser og gravhauger fra jernalder i Enebakk. Et godt eksempel er gravfeltet på Klokkerudåsen. Mer spesielt er det at Enebakk har sammen med Stunner i Ski den eldste daterte steinalderboplassen i Akershus. Det finnes også bevart en del spor av dyrket mark fra eldre tid. Enebakk kirke en av fylkets eldste bevarte kirker som fortsatt er i bruk

I tillegg til de faste kulturminene er det også en del løsfunn fra steinalderen. Blant disse er en flintdolk funnet ved Bjørke og et flintredskap ved Lyseren. Av redskaper fra jernalder er en kniv funnet ved Omberg. Ved Haug er funnet et sverd fra vikingtid og en skafthulløks fra steinalderen.

Enebakk er en av de kommunene i Akershus hvor det tradisjonelt har vært lite utbyggingspress, og dermed også lite arkeologisk aktivitet. Dette har til en viss grad endret seg de siste årene, og man regner med at den nye trenden kommer til å fortsette i tiden som kommer. Potensialet for å finne spor etter alle perioder er til stede og fremtidige registreringer vil kaste mer lys over Enebakk sin forhistorie.

Under finner du et utvalg av de arkeologiske registreringer og utgravningene som har funnet sted i Enebakk de siste årene og andre artikler om kulturminner.

Heier pukkverk

Publisert 12.09.2016 kl.11:38 / Sist endret: 12.09.2016 kl.12:01

I forbindelse med regulering for utvidelse av eksisterende masseuttak, ble det i 2015 foretatt arkeologisk registrering i utmarksområdene ved Heier pukkverk.

Høgås

Publisert 16.06.2016 kl.13:47 / Sist endret: 16.06.2016 kl.14:35

I april 2015 ble det dokumentert et damanlegg fra nyere tid på Flateby.

Vannledning Guslund

Publisert 03.03.2015 kl.13:51 / Sist endret: 05.02.2016 kl.09:53

Ved utskiftning av vannledning på strekningen Ekebergveien-Øvre Kronavei og mellom Skøyen-Deli ble det høsten 2012 foretatt registrering av automatisk fredete kulturminner. Det ble funnet en kokegrop fra eldre steinalder og et ildsted fra middelalder.

Stranden - Kirkebygda

Publisert 03.03.2015 kl.13:46 / Sist endret: 05.02.2016 kl.12:31

Høsten 2008 ble det gjort arkeologiske forundersøkelser langs riksvei 120 mellom Stranden skole og Kirkebygda. Undersøkelsene kunne påvise spor etter gammel jordbruksaktivitet, veifar og bosetningsspor fra førreformatorisk tid.

Gjevelsrud

Publisert 03.03.2015 kl.13:46 / Sist endret: 05.02.2016 kl.13:42

Høsten 2009 ble det foretatt arkeologiske forundersøkelser i utmarka i åsen nordøst for Vågsvannet. Resultatet ble dokumenteringen av en husmannsplass og et veifar fra etterreformatorisk tid.

Kjensliveien

Publisert 03.03.2015 kl.13:46 / Sist endret: 05.02.2016 kl.14:24

I forbindelse med regulering til boligformål av deler av Flateby og Kjensli i Enebakk kommune, ble det i perioden 2009 - 2011 foretatt arkeologiske forundersøkelser som avdekket fossile dyrkningsspor.

Boligområde BY7 i Ytre Enebakk

Publisert 03.03.2015 kl.13:46 / Sist endret: 05.02.2016 kl.10:22

Vinteren 2011 ble det funnet to gravrøyser fra bronsealder og dyrkningsspor i form av rydningsrøyser og steingjerder på gården Foss i Ytre Enebakk.

Flateby

Publisert 03.03.2015 kl.13:46 / Sist endret: 05.02.2016 kl.10:38

I forbindelse med reguleringsplaner for utmarksområdene sørvest for byggefeltene på Flateby, ble det høsten 2009 funnet rester etter en mulig grav og spor fra husmannsplassen Høgås.

Skøyen

Publisert 03.03.2015 kl.13:46 / Sist endret: 05.02.2016 kl.11:58

Med bakgrunn i Optirocs planlagte uttaksområde for leire ved Skøyen i Enebakk kommune, utførte Akershus fylkeskommune høsten 2004 en arkeologisk registering som avdekket to områder med bosetningsspor.

Nosa

Publisert 03.03.2015 kl.13:46 / Sist endret: 05.02.2016 kl.12:04

I forbindelse med arkeologisk registrering på feriehjemmet Nosa i 2009, ble det funnet to steinalderlokaliteter og en rydningsrøys.