1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Kulturminner i Eidsvoll

Eidsvoll kommune er en av de nordligste kommunene i Akershus fylke og har sin sørligste grense ca 7 mil nord for Oslo. Kommunen er ca 45 km² stor og består for en stor del av skogkledde åser. Kommunene er også dominert av store jordbruksområder som i det vesentlige er konsentrert fra området i sørenden av Mjøsa langs Vorma ned mot sørenden av Hurdalssjøen.

Kulturminnene i Eidsvoll domineres av gravminner fra bronsealder og jernalder, slik som på Frilset, Ørbekk og Tollhaugen. På Frilsetåsen finner vi Eidsvolls største samling av gravrøyser fra perioden bronsealder-jernalder. I tillegg er Eidsvoll kjent for sine mange utmarksminner i form av kullgroper, tjæremiler og fangstanlegg som finnes i de store skogsområdene som finnes i kommunen. Langs vannveiene i kommunen er det også funnet flere steinalderboplasser.

I tillegg til de faste fornminnene er det også funnet flere gjenstander fra jernalder, blant disse er en pilespiss som sannsynligvis stammer fra folkevandringstid funnet på Lilås. Det er også gjort flere funn fra steinalder. På Toftner ble det 1917 funnet en skafthulløks, og på vestre Hol er det også funnet en skafthullsøks og en tykknakket øks.

Eidsvoll kirke kan følges tilbake til ca. 1190 - 1200-tallet, og er en av de aller eldste korskirkene i mur som vi har her i landet.

Eidsvoll har en viktig plass i Norgeshistorien, i 1814 tilbragte 112 personer seks uker i direktørboligen på Eidsvoll Værk for å utarbeide datidens mest liberale grunnlov. Med dette har Eidsvollbygningen en særstilling i vår historie.

Hvert år blir det foretatt en rekke arkeologiske registreringer i Eidsvoll kommune. Som et resultat av denne registreringen og ikke minst arkeologiske utgravinger i regi av Kulturhistorisk museum de siste årene, har vår kunnskap om Eidsvolls forhistorie økt betraktelig. Under finner du artikler om arkeologiske registreringer med funn, samt utvalgte kulturminner i Eidsvoll kommune.

Kloakksanering Finstadvegen-Hagamoen og Sessvollvegen-Homlenvegen

Publisert 20.09.2016 kl.10:37 / Sist endret: 20.09.2016 kl.11:38

I forbindelse med kloakksanering mellom Finstadvegen-Hagamoen og Sessvollvegen-Homlenvegen, ble det i august 2015 foretatt arkeologisk registrering som avdekket eldre og nyere kulturminner.

Vannledning Tømte - Stensby sykehus

Publisert 20.09.2016 kl.09:16 / Sist endret: 20.09.2016 kl.09:27

I forbindelse med nytt vann- og avløpsanlegg på Julsrud ble det i 2015 foretatt arkeologisk registrering som avdekket aktivitetsspor fra folkevandringstid.

Vilberg og Tønsåker

Publisert 19.09.2016 kl.09:50 / Sist endret: 19.09.2016 kl.10:27

Høsten 2015 og våren 2016 ble det foretatt arkeologisk registrering på Vilberg og Tønsåker nedre og øde.

Dobbeltspor Venjar-Langset

Publisert 29.06.2016 kl.11:33 / Sist endret: 29.06.2016 kl.12:28

I forbindelse med nytt dobbeltspor for Gardermobanen/Dovrebanen på strekningen Venjar-Langset i Eidsvoll, ble det høsten 2015 foretatt arkeologisk registrering som avdekket en rekke kulturminnelokaliteter fra bronsealder og opp til nyere tid.

Dobbeltspor Eidsvoll-Kråkvål

Publisert 29.06.2016 kl.09:51 / Sist endret: 29.06.2016 kl.11:37

I 2012 ble det i forbindelse med regulering til dobbeltspor langs Dovrebanen foretatt arkeologisk registrering mellom Eidsvoll og Kråkvål som avdekket kulturminner fra jernalder til nyere tid.

Høyspent Åslettavegen

Publisert 16.06.2016 kl.11:17 / Sist endret: 16.06.2016 kl.13:12

Høsten 2015 ble det i forbindelse med ombygging av høyspentkabel funnet en kokegrop fra eldre bronsealder.

Sandhaugen

Publisert 19.05.2015 kl.11:44 / Sist endret: 01.02.2016 kl.14:58

I forbindelse med regulering av Sandhaugen på Eidsvoll ble det sommeren 2014 gjort arkeologiske forundersøkelser i området som avdekket spor av kullproduksjon.

Styriveien

Publisert 03.03.2015 kl.13:56 / Sist endret: 01.02.2016 kl.15:04

I desember 2013 ble det foretatt arkeologiske undersøkelser i forbindelse med reguleringsplan for boligfelt på Katterud i Eidsvoll. Resultatet av undersøkelsen var funn av en kokegrop fra ca. 400 f. Kr (førromersk jernalder).

Høyspentlinje Langbakken til Kampenhaug

Publisert 03.03.2015 kl.13:56 / Sist endret: 02.02.2016 kl.09:19

November 2013 ble det funnet et steingjerde, et veifar og en steinstreng i forbindelse med ombygging av høyspentlinje på strekningen Langbakken til Kampenhaug. Kulturminnene er fra nyere tid.

Masseuttak på Løken

Publisert 03.03.2015 kl.13:55 / Sist endret: 02.02.2016 kl.09:36

Det ble funnet 10 kullmiler i forbindelse med regulering av masseuttak på Løken i 2012. Kullmilene er fra nyere tid, det vil si etter år 1537.