1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Kulturminner i Ås

Ås kommune ligger sør for Oslo og grenser til Ski i øst, Oppegård i nord, Frogn i vest og Vestby i sør. Kommunen er til flaten 102 km² stor og består til stor del av dyrkede områder men også en del skogområder med flere vassdrag og innsjøer.

Hittil er det registrert nærmere 300 automatisk fredete kulturminner i Ås. Av dem er det mange gravfelt, men det er også et stort antall steder med boplasser fra steinalderen. Det er i tillegg mange spor av eldre dyrkede områder og gamle kulturlandskap. Av løsfunn er det mange funn av økser fra steinalderen. Blant mange andre er det funnet en trinnøks ved Seierstein og tynnakkede økser ved Ljan. Fra jernalder er et sverd fra vikingtid funnet ved østre Støkken og ved Nordby en pilspiss. Ås kan vise til en rekke spor etter steinalder ved Bunnefjorden, og ikke minst ved Vinterbro der de mange registrerte steinalderboplassene vitner om stor aktivitet i kommunens eldste historie. Blant annet har steinalderen her gitt navn til en hel periode i norsk steinalderhistorie - Nøstvet. Ved Bunnefjorden finner vi også flere flotte ekspemplarer på gravrøyser fra bronsealderen. I Ås er det også registrert mange gravminner og bosetningsspor fra jernalderen. Som eksempler kan nevnes området ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), Nordby kirke, Askjum-Skuterud, Moer og Korsegården m.m. De fine moreneavsetningene har virket tiltrekkende for tidlig jordbruksbosetning. Av nyere tids kulturminner kan nevnes viktige særhistoriske trekk med Ås som stasjonsby og NMBU. Kongeveien-Korsegården kan også nevnes. Hvert år foretas det arkeologiske undersøkelser i Ås som bidrar til økt kunnskap om kommunens tidligste historie. Under finner du et utvalg av de arkeologiske registreringene og utgravningene som har funnet sted i Ås de siste årene og andre artikler om kulturminner.

Deponi Østensjø

Publisert 09.08.2016 kl.13:19 / Sist endret: 09.08.2016 kl.13:51

I forbindelse med planlagt massedeponi for Veidekke på Østensjø, ble det i november - desember 2015 foretatt arkeologiske registreringer av de berørte områdene.

Trosterud

Publisert 09.08.2016 kl.09:41 / Sist endret: 09.08.2016 kl.10:08

I forbindelse med bygging av et hestesenter og omregulering av to boligeiendommer på Trosterud, ble det i oktober 2014 foretatt arkeologiske registreringer som avdekket funn fra steinalder, bronsealder, jernalder og middelalder.

Gang- og sykkelvei langs Kongeveien

Publisert 08.08.2016 kl.11:15 / Sist endret: 08.08.2016 kl.11:44

I november 2014 ble det foretatt arkeologisk registrering langs Kongeveien mellom Melbykrysset og Egget i forbindelse med ny gang- og sykkelvei.

Granheim

Publisert 07.07.2016 kl.08:21 / Sist endret: 07.07.2016 kl.09:48

I forbindelse med graving av ny strømkabel, ble det i 2006 funnet et område med bosetningsspor fra jernalder på Granheim.

Solberg 2014

Publisert 05.07.2016 kl.11:10 / Sist endret: 06.07.2016 kl.09:32

I forbindelse med regulering til nytt boligområde på Solberg ble det i 2014 foretatt arkeologisk registrering som avdekket spor fra eldre jernalder og nyere tid.

Kraftledning gjennom Frogn, Ås og Vestby

Publisert 09.06.2016 kl.14:36 / Sist endret: 10.06.2016 kl.12:01

Vår og sommer 2015 ble det foretatt arkeologisk registering langs kraftlinje mellom Dyrløkke i Frogn til Tegneby i Vestby. Den undersøkte traséen går gjennom et område rikt på eldre og nyere kulturminner.

Høyspent ved Nordby

Publisert 01.06.2016 kl.20:33 / Sist endret: 01.06.2016 kl.21:13

Sommeren 2006 ble det funnet fire kokegroper ved Nordby kirke i forbindelse med kabelsjakting til høyspent.

E18-prosjektet gjennom Ski og Ås

Publisert 27.04.2016 kl.09:10 / Sist endret: 28.04.2016 kl.09:53

I perioden 2013-2015 ble det foretatt arkeologiske undersøkelser i de områder som blir berørt med den nye veitraseene for E18 som skal gå gjennom Ski og Ås. Resultatet av registreringene har bidratt til mye ny kunnskap om forhistorisk og historisk tid i disse to Follokommunene.

Bronsealderspor på Sundby

Publisert 03.03.2015 kl.13:58 / Sist endret: 26.05.2016 kl.13:27

I forbindelse med planer om oppføring av privatbolig, ble det i oktober 2014 funnet en kokegrop fra yngre bronsealder ved Sundbyvegen.

Solberg

Publisert 03.03.2015 kl.13:57 / Sist endret: 05.07.2016 kl.11:10

På Solberg ble det i oktober 2013 funnet bosetningsspor fra eldre bronsealder.