1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Hva er kulturminner?

Vi har mange fine kulturminner i Akershus, helt tilbake til de første menneskene slo seg ned her for 11000 år siden. Fylkeskommunen skal bidra til å ta vare på kulturminnene på en best mulig måte. Kommunene og eierne av kulturminnene er viktige samarbeidspartnere.

Kulturmiljø

Sporene etter alt mennesker har skapt i tidligere tider er kulturminner. Slike spor er ofte uerstattelige. Også de omgivelsene som kulturminnene er en del av kan være verdifulle. Denne helheten kaller vi et kulturmiljø.

Vi skiller mellom to typer kulturminner:

Fornminner er alle kulturminner eldre enn reformasjonen i 1536, disse er automatisk fredet etter kulturminneloven.

Nyere tids kulturminner er alle kultur­minner som er yngre enn 1536. Siden vi har så få bygninger eldre enn 1650, er også disse automatisk fredet. Kulturminner yngre enn 1650 er ikke automatisk fredet, men utvalgte kulturminner eller kulturmiljøer kan fredes ved enkeltvedtak etter kulturminneloven, eller reguleres til vern gjennom plan-og bygningsloven. Se også "Nyere tid" i venstremenyen.

Fylkeskommunens ansvar

Fylkeskommunen gir råd til kommuner i plan- og byggesaker, behandler fredningssaker og gir råd angående istandsetting av eldre bygninger og anlegg. Fylkeskommunen har laget en regional plan for kulturminner og kulturmiljøer, som skal være et viktig redskap for forvaltningen på både kommunalt og regionalt nivå. Du kan lese oml Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer her.

Kommunens ansvar

Kommunen er plan- og bygningsmyndighet og har dermed et stort ansvar for å ta vare på kulturminnene. 14 kommuner i Akershus har laget egne kommunale kulturminnevernplaner. Disse er svært nyttige redskap både for kommunene og for den regionale forvaltningen, og gir en fin oversikt over kulturhistorien. Her kan du se en oversikt over de kommunale kulturminnevernplanene.

Vil du vite mer?