1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Vannforvaltning i Akershus

Fylkeskommunen koordinerer arbeidet med å forbedre vannkvaliteten i fylket. Regional plan for vannforvaltning for perioden 2016-2021 i vannregionene Glomma med grensevassdragene og Vest-Viken ble vedtatt av fylkestinget i desember 2015. Den gir mål, strategier og tiltak for arbeidet med å forbedre vannkvaliteten.

Regional plan for vannforvaltning i Glommaregionen (vannportalen.no)

Klima- og miljødepartementet har godkjent vannforvaltningsplanene for perioden 2016-2021, i tråd med EUs vanndirektiv. Se også oversikt over vannforvaltingsplanene for de 11 vannregionene (regjeringen.no). 

Arbeidet med å forbedre tilstanden i vann og vassdrag har pågått siden 2004. Fra januar 2007 trådte vannforskriften i kraft i Norge. Den er tilpasset EUs rammedirektiv for vann, og fastslår at alt grunnvann og overflatevann inkludert norsk kystfarvann skal ha god tilstand innen 2021.

For å oppnå dette målet må alle som jobber med og i tilknytning til vann delta og bidra. Det være seg; kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, miljødirektoratet, klima og forurensningsdirektoratet, mattilsynet, kystverket, Norges vassdrags- og energidirektorat, miljøverndepartementet, kyst og fiskeridepartementet, landbruksnæringen, vannkraftnæringen, oppdrettsnæringen, fiskeri, alle utslippsnæringer og hver enkelt av oss.

Behovet for opprensking av vann og vassdrag er spesielt stort i Akershus og omland. Det rolige landskapet gir sakteflytende elver og store innsjøer. Dermed kan næringsstoffer og forurensning bygge seg opp. Tilsiget er betydelig, både jordbruk, industri og befolkning har bidrar til å forringe vannkvaliteten.

For å kunne si at vi har oppnådd god tilstand i vannet må vi kunne svare JA på følgende spørsmål:

  • Kan vi drikke vannet?
  • Er kystvannet egnet til bruk i sjømatnæringen?
  • Er det trygt å spise fisken som er fanget her?
  • Er vannet rent nok til bruk i næringsmiddelindustrien?
  • Er vannet egnet til landbruksformål?
  • Blir det mer fisk i elvene?
  • Gir vannet oss mulighet til bading og rekreasjon?

 

Kontakt

Anja Celine Winger
Rådgiver, seksjon for plan og miljø