1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Regional plan for masseforvaltning

Akershus fylkeskommune har startet arbeidet med en regional plan for masseforvaltning i Akershus. Planen har vært på høring (frist 30.april 2016). Endelig plan vil bli vedtatt i fylkestinget 12.september 2016.

Hensikten med planen er å

  • oppnå størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser.
  • sikre arealer for massemottak og lovlig deponering.
  • sikre fremtidige behov for byggeråstoff og uttaksområder.
  • redusere miljø- og samfunnsbelastningen fra håndtering- og transport av masser i Akershus.

Den er en oppfølging av regional planstrategi for Akershus 2010-2012, som avdekket at det et politisk ønske om en egen regional plan for dette området.

Plan på høring

Høringsfristen gikk ut 30/4-2016. Høringsdokumentet, høringsinstanser og høringssvar finner du her.

Planprogram

Et planprogram gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som blir vurdert og behovet for utredninger. 

Planprogrammet for regional plan for masseforvaltning finner du her.

Organisering av arbeidet

Arbeidet med Regional plan for masseforvaltning i Akershus er organisert med en administrativ styringsgruppe og prosjektgruppe. Nærmere informasjon om organisering av planarbeideidet, kan du lese om i planprogrammet. Oversikt over hvem som sitter i styringsgruppen og prosjektgruppen finner du her.

 

 

Kontakt

Solveig Viste
Rådgiver, Seksjon plan og miljø