1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Regional plan for klima og energi for Akershus

Akershus fylkeskommune har et ansvar for å bidra til å redusere klimagassutslippene i fylket. Regional plan for klima og energi i Akershus er et viktig verktøy i dette arbeidet. Planprogrammet ble vedtatt i fylkesutvalget i 6.juni 2016, og den regionale planen skal vedtas innen desember 2017.

Hensikten med den regionale planen er å utforme langsiktige mål og strategier for den regionale klima- og energipolitikken i fylket. Det skal føre til betydelig reduserte utslipp av klimagasser i Akershus, og på lang sikt føre til et klimagassnøytralt fylke. Planprogrammet beskriver formålet med arbeidet, forutsetninger og satsinger, utredningsbehov, prosess, organisering og fremdrift.

Vedtatt planprogram for arbeidet med Regional plan for klima og energi i Akershus finner du her.

Oppdaterte klimamål

I gjeldende temaplan, Klima og energiplan for Akershus 2011-2014, er ambisjonen å være et klimapolitisk foregangsfylke og en internasjonal foregangsregion med langsiktig bærekraft. For å innfri ambisjonen skal Akershus redusere sine klimagassutslipp med 50 prosent sammenlignet med 1991 innen 2030. Det er satt tre delmål for dette arbeidet:

 • Utslipp fra transportsektoren skal reduseres med 20 prosent innen 2030.
 • Utslipp fra sektorene stasjonær forbrenning og avfallshåndtering skal hver reduseres med 80 prosent innen 2030.

Planarbeidet vil avdekke om målene bør endres på grunn av endrede føringer på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, eller endret kunnskap om mulig måloppnåelse.

Strategier og tiltak

Den regionale planen skal bidra til å tydeliggjøre klima- og energihensyn som en premiss for fylkeskommunens planer for ulike sektorer. Gjennom planprosessen skal det utvikles strategier for å nå planens mål.

Til den regionale planen skal det utarbeides årlige handlingsprogram som skal synliggjøre tiltak og ansvar. Her skal samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer tydelig framgå. Også tiltak som får konsekvenser for andre miljø- og samfunnsinteresser, skal her synliggjøres. Tiltakene skal bidra til å fremme samarbeid og styrke gjennomføringen av Akershus-kommunenes klima- og energiplaner.

Satsingsområder

Planprogrammet foreslår seks satsingsområder mens et sjuende foreslås vurdert i planprosessen. De sju områdene er fordelt på:

Reduksjon av CO2-utslipp:

 • Transport med vekt på omlegging av drivstoff til hydrogen, el, biogass. Tiltak for å redusere bilbruk i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus vil bli synliggjort.
 • Stasjonær energi (bruk og produksjon) med vekt på oppvarming i bygg, karbonlagring i byggematerialet og produksjon av vindkraft og småkraft

Reduksjon av utslipp av metan og lystgass:

 • Avfall og avløp med vekt på avfallsdeponier, redusert forbruk og produksjon av biogass/bio-gjødsel.
 • Landbruk med vekt på kunstgjødsel og husdyrgjødsel og biogass/bio-gjødsel (landbruk) og karbonlager og fornybar energiproduksjon (skogbruk).

Andre satsingsområder:

 • Indirekte utslipp som klimafotavtrykk i offentlig sektor og grønne innkjøpsordninger.
 • Samarbeid og kompetanse
 • Oppmerksomhet og formidling

Klimatilpasning:

Det blir stadig mer oppmerksomhet om samfunnsutfordringer på grunn av et klima i endring. I planprosessen vil det være viktig å oppdatere kunnskapsgrunnlaget slik at fylkeskommunen kan ta stilling til sin rolle, og hvordan klimatilpasning på best mulig måte kan integreres i planleggingen. Dette arbeidet må ses i sammenheng med kommunenes, Fylkesmannens og regionale sektormyndigheters arbeid og med nasjonal politikk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Gerd JacobsenSolveig Viste
Rådgiver, Seksjon plan og miljø