1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Klima og energi

Akershus og hovedstadsregionen er i vekst. I løpet av de siste 30 årene har befolkningen i Akershus økt med 50 prosent. Nåværende framskriving viser forventet vekst for hovedstads-regionen med ca 350 000 innbyggere mot 2030. En slik samfunnsutvikling vil bidra til økte utslipp av klimagasser. Å redusere det totale utslippet vil kreve målrettet bruk av virkemidler på ulike områder.

Regional plan for klima og energi i Akershus

Akershus fylkeskommune har et ansvar for å bidra til å redusere klimagassutslippene i fylket. Regional plan for klima og energi i Akershus er et viktig verktøy i dette arbeidet. Planprogrammet ble vedtatt i fylkesutvalget i 6.juni 2016, og den regionale planen skal vedtas innen desember 2017.

Informasjon om arbeidet med regional plan for klima og energi i Akershus finner du her.

Klimasats

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Midlene skal gå til noen av de beste prosjektene for klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet. Midlene skal fortrinnsvis utløse tiltak. Deler av midlene kan gå til planlegging og utredning av tiltak, og til nettverk og erfaringsdeling. Det er satt av 150 millioner til klimatiltak gjennom denne ordningen i 2017, inklusive administrative kostnader. Der er Miljødirektoratet som forvalter midlene. Midlene ble første gang utdelt i 2016.

Klimasats 2016

Du kan kan lese mer om fordelingen av Klimasatsmidlene i 2016 her: Klimasats---tildeling-av-tilskudd-2016/

Klimasats 2017

Du kan lese mer om Klimasats 2017 her: Klimasats---stotte-til-klimasatsing-i-kommunene 2017/

Klimaworkshop

For å bidra til at kommuner og andre virksomheter i Akershus og Oslo sender mange og gode søknader til Klimasats-ordningen – sammen eller hver for seg - inviterer Fylkesmannen og Akershus fylkeskommune til en workshop 17.januar 2017. Hovedhensikten med workshopen, er å utarbeide konkrete og gode søknader. Det vil bli informert om Klimasats, og vi vil sammen med Miljødirektoratet gi veiledning og svare på spørsmål underveis. Informasjon om workshopen finner du her: Informasjon om workshopen finner du her: Klimasatsworkshop--runde-2/

 

 

 

 

Kontakt

Stig Hvoslef
fag-koordinator for miljøområdet

Gerd JacobsenSolveig Viste
Rådgiver, Seksjon plan og miljø