1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Vern og forvaltning av høstbare fiskearter

Fylkeskommunen har ansvar for ulike tiltak knyttet til vern og forvaltning av høstbare innlandsfiskearter i Akershus.

Forvaltningen av høstbare arter baser seg i hovedsak på Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. og Naturmangfoldloven.

Vern og utvikling av fiskestammer og biotoper

Fylkeskommunen kan gi tillatelse følgende aktivitet:

  1. Utsetting av innlandsfisk for kultiveringsformål når arten finnes eller har forekommet i den aktuelle delen av vassdraget tidligere. Gå til søknadsskjema.
  2. Fylkeskommunen kan gi tillatelse til prøvefiske for andre enn rettighetshaver
  3. Fylkeskommunen kan gi tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag, jfr. Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.

 

Oppstartesmøte om kultivering og innlandsfisk  

Onsdag 10.februar 2016 ble det arrangert et oppstartsmøte om kultivering og innlandsfiskforvaltning i Akershus og Oslo. På møtet var det 29 deltakere fra ulike aktører .

Formålet med møtet var å informere aktører med ansvar for kultivering av fiskevann om oppstarten av arbeidet med rullering av gjeldene kultiveringsplan 1 og 2.

Kultiveringsplan 1 finner du her.

Kulturveringsplan 2 finner du her. 

Møtet var i regi av Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Oslo kommune ved bymiljøetaten. Vedlagt program og foredrag.

Program og foredrag

Programmet for oppstartsmøtet finner du her

Fordragene finner du her:

1. Innledning 10-feb

2. Fiskekultivering og sportsfiske

3. Økologiske konsekvenser av fiske utsett

4. Historikk_Fiskekultivering

5. Kult_og innl_forv OogA

6. Prosessen videre

7. Diskusjon og kontaktinfo

 

 

Kontakt

Anja Celine Winger
Rådgiver, seksjon for plan og miljø