1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Akvakultur- og kultiveringsanlegg

Fylkeskommunen har et koordinerende ansvar for behandling av akvakultursøknader og er tildelingsmyndighet for konsesjoner. I tillegg behandler fylkeskommunen søknader om etablering og drift av kultiveringsanlegg.

Akvakulturanlegg

Fylkeskommunen har et koordinerende ansvar for behandling av akvakultursøknader og er tildelingsmyndighet for konsesjoner.

Søknadsskjema med veileder finnes på Fiskeridirektoratets nettsider.

Fylkeskommunen innhenter tillatelse fra sektormyndigheter som Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, NVE, Kystverket og Fylkesmannen i Oslo og Akershus samt gjeldende kommune.

Tidsfrist på behandling av søknad fra en komplett søknad er mottatt til vedtak er 22 uker.

Søknad om etablering og drift av kultiveringsanlegg for fisk

Søknad sendes Akershus fylkeskommune (dersom søknaden gjelder storaure, kreps eller andre arter som Fylkesmannen har ansvar for sendes søknaden Fylkesmannen). Dersom det det søkes om krever tillatelse også fra veterinærmyndighetene innhenter fylkeskommunen Mattilsynets vedtak før fylkeskommunen ferdigbehandler saken.

Søknaden utfylles i to eksemplarer på fastsatt skjema, ett sendes til fylkeskommunen på postmottak@afk.no og ett sendes kommunen der anlegget søkes.

Søknadsskjema for kultiveringsanlegg

Kontakt

Anja Celine Winger
Rådgiver, seksjon for plan og miljø