1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Satsingsområder

Akershus fylkeskommune har fastsatt visjonen "Alle i Akershus har mulighet til friluftsliv i variert natur i sitt nærmiljø".

 • Foto:
 • Foto:
 • Foto:

Arbeid med friluftsliv er en viktig del av regional bærekraftig utvikling. Området er styrket som fylkeskommunens ansvarsområde etter overføring av oppgaver fra fylkesmannen i 2010.

Ansvarsområdet innebærer blant annet at fylkeskommunen skal:

 • Bidra til å opprettholde allemannsretten.
 • Ivareta friluftsinteressene i regional og kommunal planlegging, og om nødvendig fremme innsigelse til planer som ikke er i samsvar med nasjonal politikk.
 • Bidra til å sikre og tilrettelegge arealer i de områder hvor allmennhetens interesser ikke er tilstrekkelig ivaretatt gjennom allemannsretten og friluftsloven. Herunder å stimulere kommunene til å fremme søknader om statlig økonomisk medvirkning til sikring av friluftslivsområder.
 • Bidra, i samarbeid med kommunene, frivillige organisasjoner og andre, til å stimulere fylkets innbyggere til helsefremmende og miljøvennlig friluftslivsaktivitet.

Satsningsområder:

Fylkeskommunens ambisjon er å ta vare på verdifulle friluftslivsområder og utvikle Akershus-samfunnet nærmere visjonen gjennom satsing på:

 • Nærfriluftsliv og aktivitet – slik at flere innbyggere kan være aktive
 • Tilgjengelige friluftslivsområder – som bidrag til naturopplevelse, bedre helse og livskvalitet
 • Friluftslivsdata og statistikk – for kunnskaps- og resultatorientert friluftslivspolitikk

Strategidokument for friluftsliv i Akershus sier mer om tiltak og samarbeidsformer som skal brukes for å  for å oppnå denne ambisjonen.

Les mer i Akershus fylkeskommunes politiske styringsdokument for friluftsliv.

Samarbeid og partnerskap

Nøkkelen til et levende og mangfoldig friluftsliv og naturglede for alle er samarbeid og partnerskap. For å lykkes må interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter sammen bidra i flere av en rekke varierte oppgaver.

Politiske føringer

De mest sentrale og overordnede nasjonale og regionale føringene for fylkeskommunens friluftslivsarbeid er:

• Stortingsmelding nr. 39 – 2000-2001 Friluftsliv – «Ein veg til høgare livskvalitet»
• Stortingsmelding nr 26 – 2011-2012 «Den norske idrettsmodellen»
• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2011)
• Årlige forventninger / prioriteringer til fylkeskommunene fra Miljøverndepartementet
• Regional planstrategi for Akershus 2013-2016
• Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (fra 2013)
• Folkehelsestrategi for Akershus fylkeskommune 2011 - 2014

Kontakt

Axel Pettersen
Rådgiver

Kristina Dignes
RådgiverKarin O'Sullivan
Seniorrådgiver