1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til sekundærmeny
 4. Hopp til hurtigsøk

Folkehelsestrategi 2011-2014

Folkehelsestrategien omfatter mål og strategier for det helsefremmende og forebyggende arbeidet som skal foregå i regi av fylkeskommunen i perioden 2011-2014.

 • illustrasjonsfoto
  illustrasjonsfoto Foto: Istockphoto

Last ned: Folkehelsestrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 (pdf)

Bakgrunn

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) gjeldende fra 1. januar 2012, utdyper fylkeskommunen lovpålagte ansvar for folkehelsearbeidet. Loven pålegger fylkeskommunen å være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket, blant annet gjennom alliansebygging og partnerskap og ved å understøtte kommunenes folkehelsearbeid.

Videre sier loven at som grunnlag for folkehelsearbeidet skal fylkeskommunen ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket, og de faktorer som kan virke inn på denne. Loven understreker også at det skal rettes et særlig fokus mot trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale forskjeller.

Folkehelsestrategien er ment å belyse kompleksiteten, bredden og mulighetene i folkehelsearbeidet og ansvaret/rollen for fylkeskommunen. Folkehelse foregår ikke inne en bestemt sektor eller arena, men er sektorovergripende og gjelder innenfor alle samfunnssektorer. Foreliggende strategidokument omfatter mål og strategier for det helsefremmende og forebyggende arbeidet som skal foregå i regi av fylkeskommunen i perioden 2011-2014.

Strategien er vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011.

Målgruppe

Folkehelsestretgien er et internt strategidokument, til bruk innenfor alle fylkeskommunes ansvarsområder. Dokumentet vil også ha interesse for kommuner, frivillige organisasjoner og andre samarbeidspartnere innenfor folkehelsefeltet.

Mål for strategien

 • Utjevne sosiale helseforskjeller
 • Levevaner og helseadferd
 • Mental helse
 • Tannhelse
 • Samferdsel

 Arenaer

 • Lokalmiljø
 • Skole
 • Barnehage
 • Videregående skoler
 • Arbeidsplasser

 

 

 

 

Kontakt

Inger Johanne Strand
Folkehelsekoordinator