1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Folkehelse

Akershus fylkeskommune skal arbeide for et helsevennlig lokalsamfunn, forebygge sykdom og bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller.

  • Foto: Istockphoto
  • Foto: Istockphoto
  • Foto: Istockphoto

Folkehelsepolitikkens overordnede mål er flere leveår med god helse i befolkningen som helhet og å redusere sosial helseforskjeller mellom ulike sosioøkonomiske grupper, etniske grupper og kvinner og menn.

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) pålegger fylkeskommunen å være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket, blant annet gjennom alliansebygging og partnerskap og ved å understøtte kommunenes folkehelsearbeid.

Helse i alt vi gjør

Akershus fylkeskommune skal gjennom fokus på helse i alt vi gjør, bidra til å fremme god helse i hele Akershus. Vi arbeider med å koble kommunale og regionale planstrategier, slik at disse i større grad bygger opp under hverandre i arbeidet med å utvikle attraktive lokalsamfunn.

Som del av dette arbeidet skal fylkeskommunen:

  • legge til rette for dialog og erfaringsutveksling med kommuner om arbeidet med å integrere folkehelseperspektivet i regionale og kommunale planstrategier.
  • arbeide for å utarbeide og formidle statistikk og analyser som gir oversikt over helsetilstanden og faktorer som påvirker denne.
  • bidra til at praktiske erfaringer fra aktiviteter som fremmer helse blir delt mellom kommunene og frivillige organisasjoner. På den måten kan Akershus blir et godt sted å bo og leve for alle.

Kontakt

Inger Johanne Strand
Folkehelsekoordinator