1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030

I løpet av 2015-2016 skal en regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for Akershus utarbeides og vedtas. Hensiktene med planarbeidet er å oppnå et trendskifte for økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. I tillegg ønsker vi å øke samarbeidet om prioritering og utvikling av løsninger for regionale behov.

Illustrasjon regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

 

Planen skal bidra til at nåværende og framtidige innbyggere i årene fram til 2030 har:

  • gode muligheter i hverdagen for aktivitet og naturopplevelse
  • tilstrekkelige, tilgjengelige og egnede regionale anlegg, områder og ferdselsårer

Den regionale planen skal erstatte Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (2010-2013), og senere rulleringer av handlingsprogrammet. Planen skal også følge opp fylkeskommunens styringsdokument for friluftsliv (pdf) som ble vedtatt i desember i 2012. Planen utarbeides etter reglene i Plan- og bygningslovens kapittel 8.

Denne regionale planen vil derfor være et viktig styringsgrunnlag fram mot 2030 for stat, fylke, kommuner, interesserorganisasjoner og aktører som skal bidra til å oppnå dette trendskiftet.

Høring av forslag til regional plan er avsluttet

"Aktivitetsløftet", som er forslag til regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016 - 2030, var på høring fram til 30. september 2016. Det er mottatt 31 høringsinnspill til planforslaget.

Les høringsforslaget og høringsinnspillene her

Videre prosess og behandling

Etter høringen utarbeides et endelig forslag til regional plan for 2016-2030 med handlingsprogram for perioden 2017-2020. Det tas sikte på at fylkestinget vedtar planen 19. desember 2016

Grunnlagsdokumenter

Planprogram

Planprogrammet for regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ble vedtatt av fylkesutvalget 8. desember 2014. Fylkeskommunen takker for de 19 høringsuttalelsene til forslaget. 

Planprogram for regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030

Framdriftsplan for regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 - 2013

Framdriften i fase 2 er utsatt og justert:

Utarbeiding av utkast til regional plan er forlenget til og med 1. kvartal 2016. Fylkesutvalgets behandling av utkast til regional plan er utsatt til 2. kvartal 2016. Høringsfasen med høringsmøter er utsatt og starter i 2. kvartal varer ut 3. kvartal. Bearbeiding av innspill og utforming av endelig plan er utsatt til 4. kvartal 2016. Fylkestingets vedtak av regional plan er berammet i 4. kvartal, den 19.12.2016.

Kunnskapsgrunnlag

Fylkeskommunen utarbeider et kunnskapsgrunnlag for det regionale planarbeidet.

Kunnskapsgrunnlag for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Se for øvrig også fylkeskommunens tabellbank, statistikkområder og karttjenester

 

Planprosess

Oppstartsmøtet 5.3.2015

Nedenfor finner du presentasjonene som ble vist på oppstartsmøtet 5.3.2015 (lenket opp fra Slideshare).
Programmet for oppstartsmøtet finner du her.

Temamøter

Nedenfor finner du program og presentasjoner som ble vist på de ulike temamøtene i 2015 (lenket opp fra Slideshare).

Temamøte 20.05.2015 for frivillige organisasjoner

Temamøte 22.05.2015 for kommuner og regionale myndigheter

Temamøte 5.10.2015 om urban allemannsrett

Temamøte og workshop 11.11.2015 om nærmiljøanlegg og arealbruk og lokalisering

Kontakt

Karin O'Sullivan
Seniorrådgiver