1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Scandria2Act

Gjennom Interreg-prosjektet Scandria2Act skal fylkeskommunen arbeide for å fremme alternative drivstoff i internasjonalt samarbeid. Prosjektet har varighet fra april 2016 til april 2019.

Logo Scandria 2 Act

Scandria2Act er et prosjekt under programmet Interreg Baltic Sea. Prosjektet har som hovedmål å fremme ren, multimodal transport for å øke samhandling og konkurranseevnen til Scandria-korridorens regioner, samtidig som vi minimerer negativ miljøpåvirkning forårsaket av transport.

Prosjektet fokuserer på tre områder, med tilhørende arbeidspakker:

  1. Distribusjon av alternative drivstoff
  2. Tilrettelegging for multimodale transporttjenester
  3. Etablering av en flernivå styringsmodell for samarbeidet langs korridoren, Scandria®Alliance.

Scandria2Act har fått status som Flagship project i Østersjøregionen. Dette er prosjekter som er spesielt viktige for å gjennomføre tiltak på programmets prioriterte områder, og som skal tjene som piloteksempler.

Prosjektet er en videreføring av et godt etablert samarbeid mellom en rekke aktører i den nordlige delen av Scandria-korridoren, på aksen Oslo – Berlin.

Fylkeskommunens involvering i prosjektet

Akershus fylkeskommune leder arbeidspakken for distribusjon av alternative drivstoff. De øvrige partnerne i arbeidspakken er:

Mål og ønskede resultater

Målet er å bidra til å fremme infrastruktur for og anvendelse av alternative drivstoff i Scandria-korridoren.

Med alternative drivstoff menes her drivstoffene elektrisitet, hydrogen og biogass/naturgass, som omhandles av EUs direktiv 2014/94/EU deployment of alternative fuels infrastructure (DAFI).

Prosjektet har en helhetlig tilnærming, og har som mål å fremme bruken av disse drivstoffene ut fra regionale forutsetninger og drivstoffenes anvendelsesområder.

Sammen skal partnerne levere følgende resultater:

Rapporter, arrangementer og andre resultater fra prosjektet vil blant annet bli gjort tilgjengelig på denne siden. 

Rapport fra Scandria2Act

Den første leveransen i Scandria2Act er en rapport som beskriver utbredelse av infrastruktur og kjøretøy for alternative drivstoff i den nordlige delen av Scandria-korridoren, samt en oversikt over hvilke insentiver som benyttes for å fremme dette. Akershus fylkeskommune har hatt ansvaret for arbeidet med rapporten. 

I rapporten vurderes status i hvert enkelt land, det gis en sammenligning av landene i Scandria-korridoren med resten av EU, samt en vurdering av hindringer og suksessfaktorer for utbredelse av alternative drivstoff. Gode eksempler fra regionen og en database over eksperter på de ulike drivstoff i de fem landene som inngår i korridoren er også med i rapporten. Rapporten viser at utviklingen med hensyn til bruk av alternative drivstoff går langsomt, og at Norge er i en unik posisjon i regionen (og verden for øvrig). 

Rapport Scandria 2Act: Assessment of Clean Fuel Deployment and Market Access of Clean Fuels in the Northern Scandria®Corridor