1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til folkehelse

Målet med utviklingsmidlene er å fremme folkehelse i alt vi gjør. Folkehelsepolitikkens overordnede mål er flere leveår med god helse i befolkningen som helhet og å redusere sosiale helseforskjeller mellom ulike sosioøkonomiske grupper, etniske grupper og kvinner og menn.

Om ordningen

Ordningen er en oppfølging av ny folkehelselov (Lov 2011-06-17 nr 64 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)), Folkehelsestrategi for Akershus fylkeskommune (vedtatt i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse den 08.11.2011) samt vedtak av aktiviteter og prioriteringer for strategisk folkehelsearbeid 2012 (vedtatt i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse den 13.03.2012).

Fylkeskommunens ansvar i folkehelsearbeidet omfatter å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene og være en pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket. Fylkeskommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.

Utviklingsmidlene skal bidra til pilotprosjekter med spesiell fokus på innovasjon og tverrfaglig samarbeid.

Prosjekter med overføringsverdi til andre, ulike metoder og tiltak som kan være særlig egnet for å fremme helsen i befolkningen, vil bli prioritert. I tillegg prioriteres prosjekter som kan vise til forventede samspillseffekter med andre tiltak.

Vi legger vekt på å få størst mulig bredde i tiltakene og erfaringer med effekter med ulike metodiske tilnærminger.

Hvem kan søke

Kommuner, frivillige organisasjoner, lag og foreninger med regional tilknytning til Akershus kan søke.

Tildelingskriterier

Ordningen er ment å stimulere til gjennomføring av større folkehelseprosjekter med særlig fokus på innovasjon og tverrfaglig samarbeid.

Søknader som bidrar til økt kompetanse og inspirasjon omkring tematikken «helsefremmende stedsutvikling i et folkehelseperspektiv» vil i år bli gitt særlig fokus.

Slik søker du

Gå til elektronisk søknadsskjema (åpnes opp i nytt vindu)

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

  1. Utfyllende prosjektbeskrivelse (maks 2 sider)
  2. Budsjett
  3. Finansieringsplan
  4. Bakgrunnsdokumentasjon
  5. Gjennomføringsplan

Dokumentene kan lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Har du ikke anledning til å legge dem ved direkte, kan du ettersende dokumentene til post@afk.no eller per post til: Akershus fylkeskommune, Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo

Ved ettersending, husk å merke forsendelsen med "Tilskudd til folkehelse" og din organisasjons navn.

Årlig søknadsfrist: 15. mars

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet etter hvert som de kommer inn. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Akershus fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no,  ev. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Last ned:

Rapporteringsskjema tilskudd til folkehelse (.docx) 

Søker må dokumentere at midlene er benyttet til formålet. Frist for rapportering er 15. juni året etter tildelingen. Du dokumenterer tiltaket med bekreftet regnskap, bilag eventuelt foto.

Akershus fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn relevant dokumentasjon.

Rapporteringsskjema sendes på e-post til post@afk.no

Eller per post til: Akershus fylkeskommune Postboks 1200, Sentrum 0107 Oslo

I aktuelle sammenhenger skal det informeres om støtten fra fylkeskommunen, f.eks på hjemmesider, brosyrer, postere mm. Les om retningslinjer for bruk av logo i vår grafiske designprofil.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet