1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til sekundærmeny
  4. Hopp til hurtigsøk

Institusjonsundervisning

Fylkeskommunen har ansvar for å tilby opplæring for beboere og pasienter i institusjon. Ansvaret omfatter grunnskoleopplæring, videregående opplæring og spesialpedagogisk hjelp.

Knutepunkt

Som et bindeledd mellom institusjon og skole har Akershus fylkeskommune opprettet en egen tjeneste, knutepunktfunksjon. Knutepunkt har flest oppgaver i forhold til elever i grunnskole, og skal:

  • Formidle grunnskoleplass for elever som må skifte skole og avgjøre hvor grunnskole­opplæringen skal gis.
  • Koordinere og kvalitetssikre opplæringstilbud for de som bor i institusjon i Akershus.
  • Tilby hjelp hvis grunnskoletilbudet ikke fungerer godt nok
  • Behandle søknader om ekstraressurser for grunnskoleelever
  • Orientere om hvor elever i videregående skoles alder kan få bistand

Grunnskole

Elever i grunnskolealder som bor i institusjon, vil bli vurdert for plass i vanlige kommunale skoler. Som alternativ har fylkeskommunen egne grunnskoleavdelinger som ivaretar elever med spesielle behov.
En oversikt over disse finner du her.

Videregående opplæring

Her gjelder samme tilbud og regler som for andre elever.  Husk søknadsfrister: 1. februar og 1. mars.
Les mer her om å søke skoleplass.

I spesielle tilfeller kan man søke via Oppfølgingstjenesten (OT). Det kan skje uavhengig av frister.

Spesialpedagogisk hjelp

Barn i førskolealder på institusjon kan ha behov for spesialpedagogisk hjelp. Dette vil være fylkeskommunens ansvar, etter sakkyndig vurdering og enkeltvedtak.

Voksne på helseinstitusjon kan også ha rett til spesialpedagogisk hjelp fra fylkeskommunen, etter sakkyndig vurdering og enkeltvedtak.

Opplæring innen kriminalomsorgen

Akershus fylkeskommune har ansvar for opplæringstilbudet for innsatte ved Ullersmo og Ila fengsler.
Mer om dette tilbudet finner du her.