1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

En hundremeterskog full av kulturminner

I et skogholt i Eidsvoll ble det i desember 2016 påvist det største gravfeltet som er funnet på 20 år i Akershus med hele 19 gravhauger. Til tross for at kulturminnene ligger tett på boligbebyggelse var alt dette ukjent for arkeologene.

Graver fra jernalder

Råholt skog ligger som et høydedrag mellom boligbebyggelsen på Råholt og dyrket mark. I forbindelse med registrering knyttet til kommunens arbeid med private avløpsanlegg samt hogst, er skogen nå registrert av arkeologene i Akershus fylkeskommune. Det viste seg at skogen var full av kulturminner.

De fleste av gravhaugene ligger på et høydedrag nord i skogen. Her ligger gravene tett og flere av dem ligger kant i kant. I tillegg til det høye antallet gravhauger er det som gjør dette funnet så flott at de aller fleste gravminnene er urørte og uskadde. Gravminnene er runde og jevne i størrelsen, og nesten alle har en diameter på mellom 4,5-8,5 meter. Gravene kan dateres til jernalder, ca. 500 f.Kr.- 1050 e.Kr.

På flata ved gravfeltet er det spor etter dyrkning og det er mulig at det her har vært bebyggelse i jernalder. I dag står skogen tett, men uten denne ville det ha vært et flott utsyn mot Hjera og en av Eidsvolls største gravhauger, Ridderhaugen.  Det er også gjort funn av eldre veifar, hulveier. Disse sees som u-formede forsenkninger i terrenget, og det ene er orientert mot gravfeltet.

Gravhauger har ofte vært bygd opp av sand, og mange har over tid blitt fjernet ved moderne dyrkning. Nyregistreringer av gravminner gjøres derfor ofte i utmark.

Kull- og tjæreutvinning

I tillegg er det gjort funn som vitner om kull- og tjæreproduksjon i form av åtte kullgroper, fire kullmiler og en tjæremile i skogholtet. Kullgroper har vært brukt fra 500 e.Kr. frem til midten av 1300-tallet. Kullmiler er et nyere tids kulturminne, og ble benyttet fra 1500-tallet og helt frem 1930-40-tallet. Tjæremiler har blitt brukt fra 1000-tallet og inn på 1900-tallet. Alle kulturminnene som ble registrert er godt synlige på overflaten, og vitner om en langt og variert bruk av området.

Til tross for at kulturminnene ligger tett ved bebygd område, var de ikke kjent. Funnene på Råholt er gode eksempler på at det finnes mange spor fra fortiden som vi ennå ikke vet om. Kanskje er det spennende kulturminner også der du bor, i din hundremeterskog?

Kartet viser funntettheten av kulturminner i det lille skogholtet på Råholt.  Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS.
Kartet viser funntettheten av kulturminner i det lille skogholtet på Råholt.
Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS.

Les flere artikler

Kokegrop ID 236103 med tunet på Habbarstad nordre i bakgrunnen. Kokegropa ble datert til romertid.

Strømkabel langs Østsidavegen

23.04.2018

Les hele artikkelen

Flint fra steinalderboplass ved Store Holsjøen ved Gullverket (Id 226567 ). Arkeolog Helan R. Sala sålder i bakgrunnen.

Sanering av spredt avløp i Eidsvoll

12.09.2017

Les hele artikkelen

En av gravhaugene som ble funnet i skogholtet på Råholt. Arkeolog Helan Recasens Sala står på toppen av gravhagen fra jernalder.

En hundremeterskog full av kulturminner

14.06.2017

Les hele artikkelen

Kullgropen på Søndre Ås snittes.

Ås søndre

23.02.2017

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet